หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (BJM) (หลักสูตรนานาชาติ)

1. ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
     Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) (International Program)

2. ชื่อปริญญา
     วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อศึกษา)
     ว.บ. (สื่อศึกษา)
     Bachelor of Arts in Journalism (Media Studies)
     B.A. (Media Studies)

3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

   4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

   4.2 ประเภทหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

   4.3 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

   4.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   5.1 ปรัชญา
     มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพในระดับมาตรฐานนานาชาติ ผลิตนักการสื่อสารที่มีทักษะการบูรณาการดำานวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนและสื่อศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร มีจริยธรรมต่อวิชาชีพและมีสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนําความรู้มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

   5.2 ความสําคัญ
     หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติเกิดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเข้าไปสู่วงการสื่อในยุคใหม่ที่เป็นยุคของสังคมข่าวสารและการหลอมรวมสื่อ ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะในศาสตร์ทางการสื่อสารและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นผ้นําในวงการสื่อที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม โดยให้ความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นถึงวิธีคิด ทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

   5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
     1) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
     2) มีองค์ความรู้รอบด้านและสามารถนําไปประยุกต์และแก้ไขปัญหาในวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
     4) เป็นนักวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

หลักสูตรทั้งหมด