เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม เป็นผู้นำสังคม

วิสัยทัศน์

     สถาบันการศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสังคมที่หลากหลาย
     “A professional media and communication school for diverse societies”

พันธกิจ

  1. 1. จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม
    2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้
    3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสารแก่สังคม
  2. 4. ส่งเสริมและสื่อสารศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและภูมิปัญญา

ค่านิยมองค์กร

     "เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมขับเคลื่อนสังคม"

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

     1. พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (FUTURE WORKFORCE)
     2. พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต (FUTURE WORKPLACE)
     3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (FUTURE LIFE AND SOCIETY)
     4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (FUTURE COLLABOARATION)