ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
9 ม.ค. 2567 ตารางบรรยาย และกำหนดวันสอบกลางภาครายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางบรรยาย ห้องเรียน และวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน... อ่านเพิ่มเติม
8 ม.ค. 2567 แจ้งจบการศึกษา แจ้งจบล่าช้า ยกเลิกการแจ้งจบ แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจ... อ่านเพิ่มเติม
5 ม.ค. 2567 การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (ฉบับเต็ม) 2566 เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน.pdf ดาวโห... อ่านเพิ่มเติม
25 ต.ค. 2566 TCAS 2567 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 25... อ่านเพิ่มเติม
19 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ยื่นคะแนน GREATS) ประกาศรายชื่อ นศ. ได้รับการยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ยื่นคะแนน GREATS) ตามที่ฝ่ายวิชาการ มธ. ... อ่านเพิ่มเติม