เกี่ยวกับคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ

ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กรรมการ นายมานิจ สุขสมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นางมาลี กิตติพงศ์ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ดร.นิชคุณ ตุวพลางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ประยงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสารองค์กร
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย คณาจารย์ประจำ
เลขานุการ นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวธิมาพร ดิษรัก