โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา ปีการศึกษา 2559
สมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศการยื่นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2559 สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)
ประกาศรายชื่อกลุ่มสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) ปีการศึกษา 2559
ประกาศการยื่นเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 3-10  พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
   
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
  ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2558 (ภาคปกติ) / update: 140159

QUOTA 2559
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559
ตารางเวลาบรรยายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1, ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2559

QUOTA 2558
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
(update: 121058)
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2558 (รอบ 2)
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC230 JC231 JC232 JC251 JC252(JC351)
JC270 JC273 JC280 JC281 JC302 JC310 JC313 JC315
JC331(340) JC339(JC239) JC353 JC360 JC362 JC366 JC383
JC438 JC453 JC456 JC457 JC461 JC463 JC477
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (051058)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (051058)
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
ขอความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวารสารศาสตร์ฯ
กำหนดส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2559
บันทึกข้อความ
แบบสำรวจการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวารสารศาสตร์ฯ
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com