โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2559
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
   
ประกาศแก้ไขเวลาสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reg.tu.ac.th
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
QUOTA 2559
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559
ตารางเวลาบรรยายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1, ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 1/2559
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC213 JC230 JC231 JC232
JC270 JC272 JC280 JC281 JC302 JC314 JC318
JC330 JC331(JC340) JC336(JC236) JC337 JC339(JC239) JC360 JC362 JC366
JC416 JC419 JC436 JC437(JC447) JC438 JC461 JC463 JC465
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (051058)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (051058)
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com