โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Proceedings) ด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ "Communication and Changing Society" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://jc.tu.ac.th/jctucon
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสื่อสารวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
QUOTA 2560
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 และ ตารางเวลาบรรยายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1, ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรอกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2559 (ข้อมูลวันที่ 17.01.2560)
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (261259)
ปฏิทินกำหนดวันตรวจรูปแบบและส่งสารนิพนธ์ (261259)
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายวิชาการ งวด 1/2560
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
บันทึกข้อความ
แบบประเมินผลงานประจำปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2560
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2560
บันทึกข้อความ
แบบประเมินผลงานประจำปี
ขอให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 2 เแบบฟอร์มรายการขอตั้งครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com