FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีได้ย้ายการเรียนการสอนที่มาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน ได้แก่

  • กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
  • กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
  • กลุ่มวิชาโฆษณา
  • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
  • กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
  • กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M.)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชน มีศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในเชิงการวิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์คือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหัวใจแห่งการพัฒนา

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การวางนโยบาย และการวางแผนด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯการศึกษาจะเป็นในลักษณะสหวิชา เพื่อจะเอื้ออำนวยให้มหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบ รอบรู้ สามารถปฏิบัติงานในระดับนโยบายและหัวหน้าในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนงานสอนหรือวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงการบริหารงานและการจัดการธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมความสามารถ ความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เข้ากับวิชาชีพอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารด้านสื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันและอนาคต

 

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการการสื่อสารให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามคุณสมบัติและศักยภาพของสื่อ และสอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติการจัดการการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน รวมามั้งประสานประโยชน์ทั้งสองภาค และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม สามารถบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีวิจัยทัศน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต

ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้นทั้งในเชิงลุ่มลึกและกว้างขวาง ตลอดจนมุ่งเน้นความรู้และการวิจัยขั้นสูง สามารถนำสังคมไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับชาติและในระดับสากล