นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารวิทยา (Ph.D.) รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารวิทยา (Ph.D.) ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (สาขาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "พลวัตทางวัฒนธรรมของความเป็นไทยในละครเพลง" โดยมี รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้สนใจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สามารถดูได้ที่ : https://digital.library.tu.ac.th/.../Info/item/dc:188631