FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีได้ย้ายการเรียนการสอนที่มาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกต่อสาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้นำ รอบรู้ และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 : B.J.M.
เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตที่จะเข้าไปสู่วงการสื่อในยุคใหม่ที่เป็นยุคของสังคมข่าวสารและการหลอมรวมสื่อ ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในศาสตร์ทางการสื่อสารและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำในวงการสื่อที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นถึงวิธีคิด ทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 : B.J.M.
เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชน มีศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในเชิงการวิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์คือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหัวใจแห่งการพัฒนา

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) : MA
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านสื่อสารศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลวิจัยการสื่อสาร

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) : MA
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การวางนโยบาย และการวางแผนด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯการศึกษาจะเป็นในลักษณะสหวิชา เพื่อจะเอื้ออำนวยให้มหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบ รอบรู้ สามารถปฏิบัติงานในระดับนโยบายและหัวหน้าในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนงานสอนหรือวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) : MCA
เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยีสื่อ มีความคิดทันสมัย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับการปรับตัวในยุค Digital Disruption เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรสื่อ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องหรือต้องประสานงานกับสื่อ

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) : MCA 
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงการบริหารงานและการจัดการธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมความสามารถ ความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เข้ากับวิชาชีพอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบริหารด้านสื่อสารมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันและอนาคต


หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) :MCM
เน้นการปรับตัวและใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร ทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร เหมาะสำหรับผู้ทำงานทางด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) :MCM
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการการสื่อสารให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามคุณสมบัติและศักยภาพของสื่อ และสอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติการจัดการการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน รวมามั้งประสานประโยชน์ทั้งสองภาค และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม สามารถบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีวิจัยทัศน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต

ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา
เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้นทั้งในเชิงลุ่มลึกและกว้างขวาง ตลอดจนมุ่งเน้นความรู้และการวิจัยขั้นสูง สามารถนำสังคมไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับชาติและในระดับสากล