FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศคณะวารสารศาสตร์ฯ


คู่มือปฏิบัติงาน


แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่)


แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

แบบฟอร์ม คำร้องวิชา วส.490 วส.491

ข้อมูลหลักสูตร