FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
2 ก.พ. 2566

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 
โดยไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้

ดาวโหลด

ประกาศฉบับเต็ม ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มสมัคร แบบฟอร์มสมัคร