FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง
6 ก.ย. 2565

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาที่สนใจ โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งให้คณะ
ภายในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

ส่งใบสมัครที่ ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะคัดเลือกนักศึกษารับทุน จำนวน 1 คน ทุนละ 25,000 บาท

 

ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขและแบบฟอร์มสมัคร /files/upload/งานบริการการศึกษา/ทุนการศึกษา/1-2565 ทุนการศึกษา/ป่อเต็กตึ๊ง_เงื่อนไขและใบสมัคร.pdf

คุณสมบัติ
1.ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
2.ต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการรับทุนโดยลงชื่อทราบเงื่อนไขและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และมีความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องเขียนประวัติ(แบบเรียงความเล่าเรื่อง) และให้เหตุผลชัดเจน
4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษาตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่มูลนิธิกำหนดด้วยตนเองเท่านั้น
หลังสำเร็จการศึกษา
1.ต้องส่งเอกสารรายงานผลการเรียนทุกภาคเรียนที่ผ่านมา
2.ใบรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกถอนทุนการศึกษา พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับทุนและหน้าบัญชีที่มีการเบิกถอนเงินล่าสุดมาด้วย