FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 65)
9 ส.ค. 2565

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 65)


คุณสมบัติ 
เป็นนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 65
เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 3.00 ขึ้นไป
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไม่เคยกู้ กรอ. / กยศ.
ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขการรับทุน
จำนวน 6 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา)

นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนนี้ ขอให้ส่งใบสมัคร
ที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

เพื่อคณะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก คณะละ 1 คน และส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยต่อไป

ดาวโหลดใบสมัคร ใบสมัครทุนการศึกษา ซูมิโตโม