FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565”
4 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้อง SC1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

ภายในงานมีการแนะนำโครงสร้างหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต โดยมี อาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.บัณฑูร พานแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวจารุณี สุขสม หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา ร่วมบรรยาย นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ทั้ง 6 กลุ่มวิชามาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมแก่น้องๆ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว สร้างการรับรู้ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชมภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts/