FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
19 ก.ค. 2565

ผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ปรกจำปีการศึกษา 2565 ของ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้คุ้มครองประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตทุกคน
เริ่มความคุ่มครอง 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการใช้บัตรประกัน โดยนักศึกษาสามารถใช้บัตรประชาชนประกอบการใช้สิทธิ์ได้

สถานพยาบาลคู่สัญญา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ปิ่นเกล้า
ศูนย์รังสิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

โดยสามารถเช็นรายชื่อสถานพยาบาลในเครือของบริษัท ผ่านหน้าเว็บ www.เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หัวข้อ >งานบริการ > สำหรับประกันภัยทั่วไป

กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

นักศึกษาต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานเพื่อเรียบร้องสินไหมทดแทนแก่บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 15,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ดังนี้


ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ

โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา

หรือมากรอกแบบฟอร์มที่
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3
ศูนย์รังสิต          ณ งานยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา (ศูนย์ Viva City) กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์ลำปาง        ณ ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง 4216 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม

ในวันเวลาราชการ กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ วงเงิน 150,000.- บาท
                       กรณีเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไป วงเงิน 10,000 บาท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาดีญา มิงสะ เบอร์โทร 02-0282222  E-mail: Na_dear@tu.ac.th หรือที่เพจ Viva City : TUCounseling