FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบริการการศึกษาและวิชาการ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2564
27 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 งานบริการการศึกษาและวิชาการ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการแนะนำขั้นตอนรายละเอียดการยื่นหนังสือฝึกงานและการทำสารนิพนธ์ รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การฝึกงานและจัดทำสารนิพนธ์จากศิษย์เก่า" โดยศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 กลุ่มวิชา นำโดย คุณนันตชัย ยืนนาน กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คุณอรกานต์ จามรมาน กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คุณวีรยา วิชยประเสริฐกุล กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คุณจุฑามาศ พงษ์เลื่องธรรม กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คุณหฤทัย ฤทธิ์เพชรรัตน์ กลุ่มวิชาโฆษณา และคุณณัฐดนัย ป้อมบ้านต้า กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย โดยมี ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ

.

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฝึกงานภายนอก และการศึกษาเฉพาะเรื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกงานจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง