FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ"
20 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ" โดยมี รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง JM401 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการเสวนา ซึ่งการจัดงานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมไปถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ