FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย (Keylight Thesis Exhibition)
20 มิ.ย. 2565

กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย (Keylight Thesis Exhibition) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่อว่า "MultiBird" โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย จำนวน 11 คน ในธีมที่หลากหลาย อาทิ Shinning Revolution, Shinning Sportlight, Shinning Future, Shinning Value, Shinning Hope และ Shinning Healing ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ

การจัดนิทรรศการ "MultiBird" ในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงานสารนิพนธ์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานที่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในสื่อมัลติมีเดีย ได้ร่วมรับชม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น 4 ห้อง STUDIO 4 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)