FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดงาน JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
19 เม.ย. 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดงาน JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนในการศึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยมี รศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินรายการ