FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ขอโควตา คณะพาณิชย์ฯ มธ. ภาค 1/2565
27 เม.ย. 2565

ประกาศ กำหนดการขอโควตา คณะพาณิชย์ฯ มธ. ภาค 1/2565
ขอผ่านระบบโควตาของคณะที่ https://quota.tbs.tu.ac.th/