FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 มี.ค. 2565

 

 

เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือนักศึกษา

กรณีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

-----------------------------------

                   สืบเนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบให้สถานประกอบการหลายแห่งในประเทศต้องปิดทำการ เพื่อสนองต่อนโยบายลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสของรัฐบาล จึงส่งผลให้ผู้อุปการะและนักศึกษาหลายรายในคณะฯ ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจึงมีความประสงค์จะขอจัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนและเกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

 

รับสมัครและประกาศผลผ่าน ทาง www.jc.tu.ac.th ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

- รับสมัคร วันที่  28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2565

- ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2565

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ โปรดศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่

 /files/upload/งานบริการการศึกษา/ทุนการศึกษา/2_2564_ใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ.docx 

/files/upload/งานบริการการศึกษา/ทุนการศึกษา/2_2564_ใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ.pdf

โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถเขียนด้วยปากกาชนิดเขียนหน้าจอได้ หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์)

3. เตรียมหลักฐานเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐาน

4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทาง Google Forms ให้ครบถ้วน ที่ https://forms.gle/HNWsPwnGFhFysmC77

5. อัปโหลดเอกสารต่างๆ โดยรวมทุกเอกสารเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็น

เลขทะเบียนนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โดยจะถือวันและเวลาการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ โดยจัดเรียงลำดับของเอกสาร ดังนี้

1  ใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา TU GREATS APP แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้)

4  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (สามารถใช้รูปจากหน้า Application ของธนาคาร ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีได้)

5 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ใบรับรองแพทย์ ในกรณีนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

- หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

- หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้

- หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้

 

---------------------------------------------