FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564
25 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564 ประเภท "ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในการนี้ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วย