FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หมดเขต 22 พ.ย.64)
8 พ.ย. 2564

 

 

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2564 

จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 

ส่งใบสมัคร  ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการ (พี่จารุณี) sjarunee@staff.tu.ac.th

Download ใบสมัคร /files/upload/งานบริการการศึกษา/ทุนการศึกษา/ใบสมัครทุนการศึกษา_สมาคมวารสารศา.pdf

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้

 

หลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา

£  รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)

£  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

£  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

£  สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาเดิม จำนวน 1 ชุด

£  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด) สามารถสั่งพิมพ์จาก reg.tu.ac.th ได้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ใบสำเนารายงานผลการศึกษาระดับมัธยมปลาย

£  หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ของคณะสำหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุน (กรอกในใบสมัคร)