FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564
20 ต.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้

โดยยื่นคำร้องคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Download ที่ https://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และส่งคำร้องไปที่

ปริญญาตรีโครงการปกติ jctu.academic@gmail.com

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

* นักศึกษาขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา

** นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปได้ จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ขอผ่อนผันแล้ว