FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประกาศผลโควตา สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 2/2564
19 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้โควตารายวิชา ภาค 2/2564 ของสถาบันภาษา

ตามไฟล์นี้

/files/upload/งานบริการการศึกษา/การเรียน/รายชื่อผู้ได้โควตาสถาบันภาษา_2_6.pdf