FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
เกณฑ์การรับเข้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 2564

เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ADMISSION TCAS 65
 

เกณฑ์การคัดเลือก  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน 

รับนักศึกษารวมจำนวน 200 คน


สายวิทยาศาสตร์  รับจำนวน 80 คน

คะแนน GAT    ค่าน้ำหนัก   10   %  
คะแนน วิชาสามัญ   
วิชา  ภาษาไทย        ค่าน้ำหนัก 20 %
วิชา   สังคมศึกษา     ค่าน้ำหนัก 25  %
วิชา   ภาษาอังกฤษ   ค่าน้ำหนัก 25  %
วิชา   คณิตศาสตร์ 1  ค่าน้ำหนัก 20 %

สายศิลปศาสตร์ รับจำนวน 120 คน


คะแนน GAT    ค่าน้ำหนัก   10   %    
คะแนน PAT 7 ค่าน้ำหนัก   20   % 
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้  ภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1),ภาษาเยอรมัน (PAT7.2), ภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3), ภาษาจีน (PAT7.4) ,ภาษาเกาหลี (PAT7.7)

คะแนน วิชาสามัญ   
วิชา  ภาษาไทย        ค่าน้ำหนัก 20 %
วิชา   สังคมศึกษา     ค่าน้ำหนัก 25  %
วิชา   ภาษาอังกฤษ   ค่าน้ำหนัก 25  %

ประกาศการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  student.mytcas.com     

 

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจาก mytcas.com (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งทั้ง 2 หน้าและเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน)/หลักฐานใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทร.0-2696-6267 หรือ 08-6312-7073
Facebook : JCTU Academic Affairs
E-mail: jctu.academic@gmail.com