FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M. ) จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Why literacy is a must when consuming news ? BJM Lecturers in Conversation on Afghanistan and Taliban War"
13 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M. ) เปิดงานเสวนาในหัวข้อ "Why literacy is a must when consuming news ? BJM Lecturers in Conversation on Afghanistan and Taliban War" ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ อ.เรย์ ถิง-ชุน หว่อง อ.รุ่ย จาง อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ และ อ.ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว การจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนที่สนใจได้ตระหนักและเท่าทันการเสพข่าวความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศ ที่มีความรุนแรง และละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการวางกรอบการสื่อสาร การรายงานข่าว มุมมองในเชิงธุรกิจ มุมมองด้านผลกระทบสื่อ เช่น echo chamber รวมถึงมุมมองในเชิงจรรยาบรรณสื่อ