FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
13 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา สรุปผลงานโดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ และ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สรุปผลงานโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมชี้แนะแนวทาง หลักการ วิธีประเมิน รวมทั้งให้คำแนะนำกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป