FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
3 ก.ย. 2564
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) ที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 
                    เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะ ตามที่คณะขอความร่วมมือตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ ในทุกด้าน
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องช่วยเหลืองานคณะ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
                    คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
 1. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย)
                    หลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา
 1. รูปถ่าย 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาเดิม จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด) สามารถสั่งพิมพ์จากระบบของ reg.tu.ac.th ได้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ใบสำเนาผลการศึกษามัธยมปลาย
 6. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ของคณะสำหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุน                               
 
กำหนดการรับสมัคร
 • วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2564
 
ส่งใบสมัครที่   https://forms.gle/3J15jQmuC46ExRpQ6
 
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
 • ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 สัมภาษณ์ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ jc.tu.ac.th/ทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและจำนวนเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 
ทุนการศึกษาที่จัดสรร
มูลนิธิ Agon Shu ประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวนเงินทุนการศึกษา 500,000 บาท
กองทุนประกิต อภิสารธนรักษ์  รวมจำนวนเงินทุนการศึกษา 45,000 
กองทุนพัฒนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวมจำนวนเงินทุนการศึกษา 140,000 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พี่จารุณี   sjarunee@staff.tu.ac.th   
เบอร์ติตด่องานบริการการศึกษา  086-312-7073