FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ปฏิทินระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 และ วส.491และกำหนดวันตรวจรูปแบบ/ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2564
30 ส.ค. 2564