FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
แบบฟอร์มขอเข้าห้องเรียนออนไลน์ วิชาคณะวารสารศาสตร์ฯ (JC) ภาคปกติ ภาค 1/2564
9 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มขอเข้าห้องเรียนออนไลน์ 
วิชาคณะวารสารศาสตร์ฯ (JC) ภาคปกติ ภาค 1/2564

นักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเพิ่ม วิชาของคณะวารสารศาสตร์ฯ (JC)และประสงค์ขอเข้าห้องเรียนออนไลน์
โปรดกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ภายในวันที่ 13 ส.ค.2564
https://forms.gle/bLNxoaDa3W7npdvv5

หลังวันที่ 15 ส.ค.64 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผลการจดทะเบียน หาก นศ.ไม่ได้จดทะเบียนวิชาดังกล่าว จะถูกลบชื่อออกจากห้องเรียน

นักศึกษาที่ไม่สามารถ จดทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ได้ ขอให้ดำเนินการจดทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ตามขั้นตอนของคณะที่สังกัด