FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประกาศ งดรับ-รับเพิ่ม วิชาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค1/2564 และช่องทางขอจดทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
9 ก.ย. 2564

โปรดตรวจสอบจำนวนการงดรับ-รับเพิ่มรายวิชาต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด

และจดทะเบียนเรียนเพิ่ม ในช่วง เพิ่ม-ถอน วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

สำหรับรายวิชาที่งดรับ หรือ โควตาเต็มแล้ว หาก นักศึกษามีความจำเป็นต้องจดทะเบียนเรียนในภาค 1/2564 

เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจบการศึกษา ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติจดทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ

นักศึกษาโปรดตรวจสอบจำนวนรับเพิ่ม ก่อนยื่นคำร้อง

เนื่องจากบางรายวิชาไม่จำกัดจำนวนรับ หรือเป็นวิชากำหนดโควตา

แต่มีที่นั่งเหลือและสามารถกดจดทะเบียนในช่วงเพิ่มถอนได้