FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "การวิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก Big Data"
13 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมโครงการอบรม "การวิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก Big Data" โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใจหลักการและแนวคิดในการทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากบิ๊กดาต้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบิ๊กด้าต้าและคุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ Project Co-Ordinator บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับ “การวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากบิ๊กดาต้า”