FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าพื้นที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2564

แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน

ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

1) กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลแล้วเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าพื้นที่ โดยปฏิบัติ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าปฏิบัติงาน (pdf)
  2. ส่งแบบฟอร์มที่เลขานุการคณะฯ E-mail: dhanajctu@gmail.com
  3. เจ้าหน้าที่สารบรรณจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติกลับไปทาง E-mail ก่อนถึงกำหนดการเข้าพื้นที่ 1 วัน

2) กรณีอาจารย์ที่มีความประสงค์เข้าใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โปรดแจ้ง นางปิยาพัชร คนชม หัวหน้างานบริการการศึกษา ผู้ประสานงาน โทร. 081-918-0029 เพื่อทำหนังสือขออนุมัติต่อคณบดี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้าพื้นที่

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

*** หมายเหตุ: กรุณา save แบบฟอร์ม และติดตั้งโปรแกรม  Acrobat  หรือ Foxit  เพื่อเปิดแบบฟอร์ม ***