FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
แบบประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 มิ.ย. 2564

แบบประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564