FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ยืมคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพื้นฐานการผลิตสื่อ
14 พ.ค. 2564

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดให้นักศึกษายืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพื้นฐานการผลิตสื่อ
(จำนวน 10 เครื่อง)  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยเสนอหลักเกณฑ์การยืม-คืน ดังนี้

  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพื้นฐานการผลิตสื่อ จะใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามแต่จะพิจารณา

  2. การให้ยืมกำหนดตามลำดับที่ติดต่อเข้ามา ผู้ที่ติดต่อเข้ามาก่อนจะได้รับอนุญาตให้ได้สิทธิ์ยืมก่อน ทั้งนี้ จะมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกนักศึกษาดังนี้

  • เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563

  • ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน

  • ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น Notebook PC หรือ iPad จากคณะ/หน่วยงานอื่น

  • ได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากรณีใช้งานในรายวิชาหรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกรณีการใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน หรือตามแต่ที่อาจารย์เจ้าของวิชาหรือที่ปรึกษาจะพิจารณา

  1. การยืม-คืนจะต้องทำที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการนำส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยนักศึกษาสามารถนำครุภัณฑ์ไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  2. นักศึกษาต้องใช้งานและดูแลอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของ Hardware และSoftware ตลอดจนข้อมูลที่อยู่ภายในอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานหรือเกิดความไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูล เช่น การใช้ Software ละเมิดลิขสิทธ์ การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผิดกฎหมาย นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี

 

(ขั้นตอนการสมัครและยื่นเอกสาร)

1. Download เอกสารเพื่อขอยืมอุปกรณ์ ที่นี่ เอกสารขอยืมคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการผลิตสื่อ

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเสนออาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือกิจกรรม

3. ส่งเอกสารเข้ามาที่ jctu.academic@gmail.com

4. งานบริการการศึกษา ส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติการยืมอุปกรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ พร้อมนัดหมายวันรับอุปกรณ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2696-6267

E-mail: jctu.academic@gmail.com