FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รับสมัครกรรมการบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563
28 เม.ย. 2564

ประกาศรับสมัครกรรมการบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ท่าน

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติหรือภาคภาษาอังกฤษ) ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

         -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

•ขอรับใบสมัครได้ที่ พี่จารุณี งานบริการการศึกษาและวิชาการ หรือ www.jc.tu.ac.th ประกาศระดับปริญญาตรี

หรือดาวโหลดใบสมัครที่นี่ ใบสมัครกรรมการบัณฑิต