FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวด “รางวัลพิราบน้อย”
24 มี.ค. 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากการประกวด "รางวัลพิราบน้อย" ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ จากผลงาน "นิตยสารยูงทอง" ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในการจัดทำนิตสารของนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ สำหรับ "รางวัลพิราบน้อย" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ นิตยสารรวมถึงการฝึกการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ