FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ยืม (IPAD) เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วง COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2564
1 ก.ย. 2564

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการยืมแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD)

­เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วง COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2564

************************

                จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยการสนับสนุนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา จำนวน 20  เครื่อง  

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยืม-คืน  อุปกรณ์ ดังนี้

 1. ในช่วง COVID-19 นี้ ครุภัณฑ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) จะใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่จำเป็นและผ่านการคัดเลือก (จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พศ.2564)  หลังจากนี้ครุภัณฑ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ
 2. การยืมใช้งานจะพิจารณาจากความจำเป็นและความเดือดร้อนของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกนักศึกษาดังนี้
 • เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน  ภาคเรียนที่ 1/2564
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน
 • ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์
 • ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น Notebook PC หรือ iPad จากคณะ / หน่วยงานอื่นๆ
 1. การยืมคืนจะต้องทำที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยทางคณะจะไม่นำส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใด อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถนำครุภัณฑ์กลับไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. ในช่วง COVID-19 นี้ กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยืมและต้องนำมาคืนได้ คือ ต้องนำส่งคืนภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงหลังการสอบแล้ว 
 3. นักศึกษาจะต้องใช้งานและดูแล iPad อย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี
 4. ต้องดำเนินการ Log Out ทุก User ID ในทุกโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องหาก Log In ไว้
 5. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่อุปกรณ์อยู่ในการดูแลของนักศึกษา

กำหนดการยื่นเอกสารขอยืมอุปกรณ์

สมัครขอยืมอุปกรณ์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้ยืม IPAD ครบ

โดย ดาวโหลดแบบฟอร์มที่ แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ IPAD 1-2564

ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/6qS9DTWjMJhnouUQ7

เมื่อได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายให้นักศึกษามารับ IPAD

ระยะเวลาการยืมอุปกรณ์สิ้นสุดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2696-6267 หรือ 08-6312-7073

E-mail: jctu.academic@gmail.com