FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ยืมแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD)เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
23 มี.ค. 2564

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการยืมแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD)

­เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วง COVID-19

************************

                จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยการสนับสนุนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา จำนวน 23 เครื่อง  

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยืม-คืน  อุปกรณ์ ดังนี้

 1. ในช่วง COVID-19 นี้ ครุภัณฑ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จะใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่จำเป็นและผ่านการคัดเลือก (จนถึงวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พศ.2564)  หลังจากนี้ครุภัณฑ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ
 2. การยืมใช้งานจะพิจารณาจากความจำเป็นของนักศึกษาที่ร้องขอใช้งานก่อนในช่วง COVID-19 นี้ โดยพิจารณาจากความจำเป็นและความเดือดร้อน (จนถึงวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พศ.2564) หลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นการให้ยืมใช้งานตามลำดับที่ติดต่อเข้ามา โดยผู้ที่ติดต่อเข้ามาก่อนจะได้รับอนุญาตให้ได้สิทธิยืมก่อน ทั้งนี้จะมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกนักศึกษาดังนี้
 • เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2563
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน
 • ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์
 • ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น Notebook PC หรือ iPad จากคณะ / หน่วยงานอื่นๆ
 1. การยืมคืนจะต้องทำที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิตเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยทางคณะจะไม่นำส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใด อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถนำครุภัณฑ์กลับไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. ในช่วง COVID-19 นี้ กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยืมและต้องนำมาคืนได้ คือ ต้องนำส่งคืนภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงหลังการสอบแล้ว หลังจากนั้นจะให้เป็นไปตามการพิจารณาแต่ละกรณีไป หากนักศึกษานำส่งคืนล่าช้าจะมีโทษปรับวันละ 5 บาท โดยโทษปรับนี้ยึดตัวอย่างจากระเบียบของห้องสมุด
 3. นักศึกษาจะต้องใช้งานและดูแล iPad อย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี
 4. ต้องดำเนินการ Log Out ทุก User ID ในทุกโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องหาก Log In ไว้
 5. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่อุปกรณ์อยู่ในการดูแลของนักศึกษา

กำหนดการยื่นเอกสารขอยืมอุปกรณ์

สมัครขอยืมอุปกรณ์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/W1FFBSPdbxF8g2A68

พร้อมแนบ แบบฟอร์ม ระบุผลกระทบที่นักศึกษาได้รับและสาเหตุความจำเป็นในการขอยืมอุปกรณ์

ดาวโหลด ที่นี่  /files/upload/งานบริการการศึกษา/ทุนการศึกษา/โปรดระบุผลกระทบที่นักศึกษาได้รับ.pdf

ประกาศผลการพิจารณา  วันที่ 5 เมษายน 2564

ระยะเวลาการยืมอุปกรณ์สิ้นสุดถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม(ขั้นตอนการสมัครและยื่นเอกสาร)

ทาง www.jc.tu.ac.th ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2696-6267

E-mail: jctu.academic@gmail.com