FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดโครงการอบรม EdPEx เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
22 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักเกณฑ์และการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ " ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต