FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (รอบ 3)
28 ก.ค. 2564

เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือนักศึกษา

กรณีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

-----------------------------------

                    สืบเนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งในประเทศต้องปิดทำการ เพื่อสนองต่อนโยบายลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสของรัฐบาล จึงส่งผลให้ผู้อุปการะและนักศึกษาหลายรายในคณะฯ ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจึงมีความประสงค์จะขอจัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท แล้วนั้น เนื่องจากยังมีงบประมาณเพื่อเป็รทุนการศึกษา จึงประกาศรับสมัครในรอบที่ 3 จำนวน 3 ทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนและเกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่ เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล ทาง www.jc.tu.ac.th ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

- รับสมัคร รอบที่ 3  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

- ประกาศผลรอบสอง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ โปรดศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับเงินสช่วยเหลือ ที่นี่  ใบสมัคร

โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจงและสแกนเป็นไฟล์ PDF (สามารถเขียนด้วยปากกาชนิดเขียนหน้าจอได้) หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. เตรียมหลักฐานเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

4. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐาน

5. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา Google Forms ที่ https://forms.gle/3EsE7tjJi3Mu18QJ8

6. อัปโหลดเอกสารต่างๆ โดยรวมทุกเอกสารเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โดยจะถือวันและเวลาการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

6.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

6.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

6.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา TU GREATS APP แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้)

6.4  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อนักศึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (สามารถใช้รูปจากหน้า Application ของธนาคาร ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีได้)

6.5 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่

- ใบรับรองแพทย์ ในกรณีนักศึกษาเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

- หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ

- หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้

- หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้

 

 

---------------------------------------------