FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563
16 มี.ค. 2564

รับสมัครทุนการศึกษา

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. นักศึกษาและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 หรือเดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา)
  3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในแผนการเรียนปกติ
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  5. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์
  6. ไม่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน

หลักฐานการสมัครตามระบุในประกาศ   

Download  ประกาศการรับสมัคร

Download ใบสมัครทุนอุดมศึกษษเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลาในการรับสมัคร

นักศึกษากรอกข้อมูลในใบสมัครและแนบเอกสารตามประกาศ ส่งมาที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการ jctu.academic@gmail.com

ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.