FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4 พ.ย. 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน มคอ. 3 - 7 ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ และให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ. 3 - 7 ตามประกาศของ สกอ. ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จึงมีมติให้ยกเลิกการกรอก มคอ. 3 - 7 ในระบบ TQF Online ของมหาวิทยาลัย และขอให้คณาจารย์ดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ใช้เค้าโครงการเรียนการสอน (Course Syllabus) แทน มคอ.3 และ มคอ.4 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
  2. ให้ใช้เค้าโครงการเรียนการสอนที่ปรับปรุงเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ.5 และ มคอ.6
  3. สำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานที่จะนำมาใช้แทน มคอ.7 อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาค 1/2559 เป็นต้นไป