FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
17 ก.ย. 2564

ทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นทุนสำหรับซื้อตำราที่ใช้ในการศึกษาชั้นปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ทุนละ 3,000 บาท  

(หนังสือที่ซื้อต้องตรงตามสาขาที่เรียน) 
รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
Download แบบฟอร์มที่ www.sa.tu.ac.th  > Download

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคปกติ
2. มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อนแล้ว วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท มีสิทธิได้รับทุนนี้
5. นักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง/ ประเภททุนเต็ม และทุนบางส่วน ไม่มีสิทธิขอรับทุนนี้

หลักฐานประกอบใบสมัคร

1. ใบแจ้งผลการศึกษา (ฉบับล่าสุด)

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน  รูป

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดวันรับสมัคร 

ขอรับและยิ่นใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ sa.tu.ac.th>กองกิจการนักศึกษา>Download