FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
การยื่นขอเอกสารการฝึกงาน ปีการศึกษา 2563
20 ก.ค. 2563

 

 

นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ประสงค์จดทะเบียนเรียนวิชา วส.490 ฝึกงานภายนอก
ขอให้นักศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดหมายฝึกงาน ดังนี้

วส.490 ฝึกงานภายนอก
1 ขอหนังสือแนะนำตัวฝึกงาน (กรณีส่งจดหมายให้บริษัทเพื่อให้ตอบรับการฝึกงาน)
- ใช้คำร้องฝึกงานรูปแบบที่ 1  Download ที่ http://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อและตำแหน่งที่ผู้ที่ต้องทำหนังสือถึง
แนบสำเนาผลการเรียน Transcript สามารถพิมพ์จาก reg.tu.ac.th ได้
- ส่งคำร้องที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการด้วยตนเอง หรือ jctu.academic@gmail.com

2. ขอหนังสือส่งตัวฝึกงาน (นักศึกษาจะได้รับหนังสือพร้อมแบบประเมินการฝึกงานและใบลงเวลาฝึกงาน)
- ใช้คำร้องฝึกงานรูปแบบที่ 2  Download ที่ http://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ลงนามในคำร้อง
แนบจดหมายตอบรับการฝึกงานจากบริษัท (กรณีมีแบบตอบรับการฝึกงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท อาจะเป็นแบบฟอร์มที่คณะทำให้จากการยื่นคำร้องฝึกงานรูปแบบที่ 1 หรือ หนังสือตอบรับการฝึกงานจากบริษัทโดยตรง ที่มีการแจ้งชื่อผู้ควบคุมการฝึกงาน)
- ส่งคำร้องที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการด้วยตนเอง หรือ jctu.academic@gmail.com

วส.491 ศึกษาเฉพาะเรื่อง
ขอแต่งตั้งกรรมการสารนิพนธ์
- ใช้คำร้องฝึกงานรูปแบบที่ 2  Download ที่ http://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ลงนามในคำร้อง
แนบสำเนาผลการเรียน Transcript สามารถพิมพ์จาก reg.tu.ac.th ได้
- ส่งคำร้องที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการด้วยตนเอง หรือ jctu.academic@gmail.com