FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
83 ปีธรรมศาสตร์ไหว้ครู สืบสานปณิธานกตัญญู ตามรอยพระราชา
25 ก.ย. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชื่อว่า “83 ปีธรรมศาสตร์ไหว้ครู สืบสานปณิธานกตัญญู ตามรอยพระราชา” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อครูอาจารย์จากใจศิษย์  

โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นำโดยรองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษามอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยให้กับคณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและกตัญญู 

สำหรับปีนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลเรียนดี และความประพฤติดี ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

  • รางวัลนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี

น.ส.อารยา อิงค์พรสิน           นักศึกษาชั้นปีที่ 4
น.ส.กรกมล ศรีวัฒน์             นักศึกษาชั้นปีที่ 3
น.ส.ปุณยนุช รักสุวรรณนิมิตร นักศึกษาชั้นปที่ที่ 2

  • รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

น.ส.สถิรพร ลิ้มมณีวิจิตร       นักศึกษาชั้นปีที่ 4