FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์”
23 ส.ค. 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง JM 203 อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ รศ.ดร.พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 และ นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้