FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้แทน NHK World ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์ฯ
23 ส.ค. 2560

26 เมษายน 2560 - รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคณะร่วมให้การต้อนรับ Ms. Mari Kitaizumi และ Mr. Seiichi Kuriki ผู้แทน NHK World ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมุุ่งความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนสาขาวิทยุและโทรทัศน์เพื่อขยายโอกาสทางวิชาการและส่งเสริมความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ในการนี้ ผู้แทน NHK World ร่วมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการเียนการสอนด้านโทรทัศน์ดิจิทัล ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต