FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมบริการสังคม ณ จ.นครศรีธรรมราช
8 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 21 - 30 เมษายน 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการสังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบทฯ ปีที่ 15” โดยนำนักศึกษาและอาจารย์รวม 15 คน เดินทางไปศึกษาวิถีชีวิตชาวชนบทและผลิตสื่อชุมชนที่บ้านถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่รักษาป่าชุมชน “อ่าวอ้ายยอ” ขนาด 1,430 ไร่ และมีกิจกรรมการพัฒนาหลายด้าน สมาชิกของโครงการฯ และชุมชนได้ร่วมกันผลิตสื่อชุมชนขึ้น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) หนังสารคดีความยาว 12 นาที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวป่าอ่าวอ้ายยอ พร้อมทั้งแผนที่ และ (2) สื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ประกอบด้วยบทความแนะนำไม้กวาดด้ามหวาย ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และคลิปแนะนำน้ำผึ้งโพรง ซึ่งโพสต์เอาไว้ในเพจของชุมชน รวมทั้ง tag ที่มี QR Code แนบไปกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ศึกษาเรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนภาคภูมิใจ การจัดโครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบทฯ ปีที่ 15 ในครั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดงานด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ “นิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบทฯ ปีที่ 2” โดยนิสิต 1 คน และอาจารย์ 1 คนของคณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกันผลิตนิตยสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ของบ้านถ้ำตลอด เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดทำโครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบทมาแล้ว 15 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในครั้งที่ 15 นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ThaiBev และ eisa และบัตรโดยสารจากไทยแอร์เอเชีย