FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รางวัลปรีดี พนมยงค์
22 มี.ค. 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ มธ. ท่าพระจันทร์

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตของศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์

คุณสมับติผู้สมัคร ตามประกาศแนบ
เปิดรับสมัคร ถึง 21 เมษายน 2566 ณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
นัดสัมภาษณ์ วันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ดาวโหลดใบสมัคร