FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมการประชุมระดับโลกด้านสื่อและสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 8 (MEDCOM 2023)
17 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร และอาจารย์ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อศึกษา (Media Studies) เข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านสื่อและสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 8 (MEDCOM 2023) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ ภายในงาน รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติกล่าวปราศรัย ในหัวข้อ “Liminal Communities, Vulnerability and Diversity. Convergences and Divergences in the Age of Digital Communication” และ ผศ.ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “Something Must not Change” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 160 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านสื่อและการสื่อสาร ซึ่งการจัดงานประชุมในครั้งนี้คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าว